จ.พังงา ติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วน

จ.พังงา ติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วน
วันที่ 20 ม.ค.2564 ที่ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล

ซึ่งที่ประชุมได้สรุปงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือไม่จำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้อนุมัติโครงการทั้งสิ้น 27 โครงการ งบประมาณรวม 46,081,500 ซึ่งจำแนกดังนี้ อนุมัติครั้งที่ 1 เมื่อ 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณรวม 3.488 ล้านบาท ทำการเบิกจ่ายแล้วเสร็จแล้ว อนุมัติครั้งที่ 2 เมื่อ 16 กันยายน 2563 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 5.2 ล้านบาท ผลการดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 50 อนุมัติครั้งที่ 3 เมื่อ 24 กันยายน 2563 จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 26 ล้านบาท ดำเนินงานไปแล้วตามลำดับ บางโครงการคืบหน้าไปร้อยละ 60 อนุมัติครั้งที่ 4 เมื่อ 25 กันยายน 2563

จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 5.2 ล้านบาท ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 64 อนุมัติครั้งที่ 5 เมื่อ 25 กันยายน 2563 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 1.658 ล้านบาท ทำการเบิกจ่ายแล้วเสร็จแล้ว อนุมัติครั้งที่ 6 เมื่อ 29 กันยายน 2563 จำนวน 9 โครงการ งบประมาณรวม 4.534 ล้านบาท กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และบางโครงการทำการเบิกจ่ายแล้วเสร็จแล้ว
โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน การก่อสร้างระบบเก็บกักสำรองน้ำ การซ่อมแซมประปา ขุดบ่อบาดาล การขุดลอกลำคลอง ขุดลอกหน้าฝาย ขุดลอกร่องน้ำการก่อสร้างถนน และซ่อมแซมถนน เป็นต้น