ร้อยเอ็ดไม่พบผู้เสียชีวิตมีผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 6 รายในจว. ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 13,424 ราย

ร้อยเอ็ดไม่พบผู้เสียชีวิตมีผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 6 รายในจว. ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 13,424 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 16 ราย กำลังรักษาอยู่ 91 ราย
เสียชีวิตสะสม 115 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 เพิ่มขึ้น 6 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 13,424 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด19
รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 6 ราย (สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว 5 ราย/ตรวจคัดกรอง ATK ด้วยตนเองผลบวก 1 ราย)
ใน 2 อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอสุวรรณภูมิ 5 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.หินกอง 5 ราย ดังนี้ ตรวจหาเชื้อโควิด19 เบื้องต้นด้วยตนเอง โดยใช้ชุดตรวจATK ผลเป็นบวก จึงเข้าตรวจยืนยันหาเชื้อฯ(RT- PCR) ที่โรงพยาบาล ผลพบเชื้อโควิด19 (ต.หินกอง 1 ราย)
เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว (ต.หินกอง 4 ราย)
2. อำเภอเสลภูมิ 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.ภูเงิน 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด19 ในชุมชน
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือพี่น้องประซาชนทุกท่าน สถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้พร้อมใจกันปฏิบัติตาม
มาตรการ V- U- C- A ดังนี้

V: Vaccine ขอให้พี่น้องประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป,เด็กและเยาวชนอายุ 12 ปีขึ้นไป/ ไปฉีดวัคซีนโควิด19ที่โรงพยาบาลหรือจุดบริการฉีดวัคซีน ในพื้นที่ของท่าน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ ขอให้รีบไปรับบริการฉีดวัคซีนโควิด19 เพื่อลดความรุนแรงของโรค
U: Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา ในทุกสถานที่ โดยการสวมหน้ากาก 100% ในทุกที่
ล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ อยู่ห่างจากบุคคลอื่น 1-2 เมตร และ ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน แยกสำรับอาหาร /ไม่ตั้งวงสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
C : Covid Free Setting สถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยใน
องค์กรและบุคลากรได้รับการฉีวัคนโควิด 19 ครบทุกคน ผู้ใช้บริการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ครบตามเกณฑ์
A: ATK ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือผู้ที่เดินทางกลับมาจากท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือกิจกรรมต่งๆ ขอให้ติดต่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยชุดตรวจ ATK ที่โรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต)ในพื้นที่ของท่าน

“ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ขอให้ทุกท่านป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดในทุกสถานที่”
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
19 ธันวาคม 2564

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด /ข้อมูล