คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของผู้บริหารศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง

ในที่ประชุมได้รายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ที่ผ่านมา พร้อมเสนอนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน และรายงานสรุปผลการสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 4 ภาค รวมทั้ง ผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 โดยปีนี้มีคำขวัญการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ” ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” และพิจารณาโครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (คณะกรรมการ ศปถ.) ตามลำดับด้วย
🍇🍍🍓🌮🍫🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
18/11/62