นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการทขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบ ที่เหมาะสมสำหรับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

จ.ร้อยเอ็ด………….

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการทขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบ ที่เหมาะสมสำหรับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

วันที่(19 กันยายน 2562)เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย ให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการทขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบ ที่เหมาะสมสำหรับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายที่คงค้างในระบบ ผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้มีการพิจารณาในเรื่องการติดตามและให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ค้างอยู่ในระบบจำนวน 316 คน แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนครบองค์ประกอบของคณะกรรมการระดับจังหวัดระดับอำเภอและตำบล อีกด้วย

ณ ห้องประชุมเพทาย โรงเเรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

////////////////////////////Tiger news tv.
ภาพข่าว:::เครดิต:ป.เลขา.ข้อมูล-Tide-101
ศรีไพร ทูลธรรม::ผู้สื่อข่าวtiger news tv.
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงานข่าว