ยโสธร”กกต. ยโสธรเปิดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง”

ยโสธร”กกต. ยโสธรเปิดอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง”
ที่ห้องประชุมอมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร 19 สิงหาคม 2563เวลา 09.30 น.นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร กล่าวว่าการเปิดอบรมครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และประชาชนทั่วไป ให้เครือข่ายและประชาชนมีจิตสำนึกพร้อมเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตรวจสอบการเลือกตั้งและเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิตพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมายจากภาครัฐและภาคเอกชนเครือข่ายพลเมือง

ประชาชนทั่วไปจำนวน 100 คน ก่อนการอบรมได้ทำตามขั้นตอนของการป้องกันไวรัสโคโรน่า (โควิด19)ตามมาตรการ Social.Distancing และวิทยากรได้ให้ความรู้ความเข้าใจทั้งด้านกฎหมาย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พลเมืองคุณภาพ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นต้น สร้างสังคม สร้างประชาธิปไตย ต้องไปใช้สิทธิทุกครั้ง

////พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน