ร้อยเอ็ดไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นรวม 240 รายรีบใช้แอปหมอพร้อมจองฉีดวัคซีนป้องโควิด-19

ร้อยเอ็ดไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นรวม 240 รายรีบใช้แอปหมอพร้อมจองฉีดวัคซีนป้องโควิด-19

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้ 7 ราย
(รพ.สนาม 4 ราย รพ.เสลภูมิ 2 ราย และ รพ.สุวรรณภูมิ 1 ราย) (รักษาหายสะสม 1 73 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัว
ต่อที่บ้านอีก 14 วัน และยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 66 ราย เสียชีวิต 1 ราย วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19
(ยอดสะสมรวม 240 ราย)
มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19(ฉบับที่ 31)

การเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด งดหรือชะลอการเดินทางในช่างเลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นโดยเพะให้หลีกเสี่ยงการดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ

การเดินทางเข้ามาใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด หากประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือพำนักในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อถึงพื้นที่ปลายทาง หมู่บ้าน ชุมชน หรือสถานที่อื่นใด จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้ลงทะเบียนเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่าน QR Code
และต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
การเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคเป็นวาระแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดให้การดำเนินงานปรากฎผลเป็น
รูปธรรมและประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว จึงให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการช่วยเหลือและสนับสนุน
การดำเนินงานร่วมกัน ในการเร่งรัดเตรียมความพร้อมและบูรณาการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการกระจายและแจกจ่ายวัคซีน
การลงทะเบียนรับวัคซีน การฉีดวัคนรวมทั้งการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อมุ่งลดจำนวนผู้ป่วยและให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศต่อไป
ขอเชิญชวนประชาชนอายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน หรือ
รพ.สต.ในพื้นที่ หรือ อสม. พร้อมทั้งจองผ่านไลน์หรือแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/สสจ.รอ.
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/แหล่งข่าว