ที่ปรึกษามูลนิธิฯตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีบ้านแดง”

“ที่ปรึกษามูลนิธิฯตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีบ้านแดง”

ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านแดง ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีบ้านแดง ตำบลโพนงามอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธรได้กล่าวว่า สถานีอนามัยแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ 2518 และในปีพ.ศ 2535 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้เป็นปีทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย
กอร์ปกับในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จังหวัดยโสธรได้คัดเลือกสถานีอนามัยแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลและทุรกันดารเข้าร่วมโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้สถานีอนามัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารบริการและวิชาการสามารถให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่มุ่งเน้นการพัฒนา 5 ด้านคือการคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน การพัฒนาภูมิทัศน์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ Green and clean Hospital การบริหารแบบมีส่วนร่วม การแพทย์แผนไทย.การวิจัยและนวัตกรรม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้รับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน ประชากร 6665 คน ที่ผ่านมาให้บริการประชาชนควบคุมทุกด้านมีผู้มารับบริการเฉลี่ย 55 คนต่อวัน โดยมีนายจสรุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ในจังหวัด อำเภอตำบล สมาคมต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนชาวตำบลโพนงามและตำบลใกล้เคียงให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์การแพทย์ จำนวน8รายพร้อมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่10 ด้วยก่อนเดินไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด

///พลากรแก้วขวัญข้า รายงาน