สุโขทัย Kick Offมอบของขวัญปีใหม่ “ คนไทยทุกคนมีหมอประจำตัว 3 คน”

สุโขทัย Kick Offมอบของขวัญปีใหม่ “ คนไทยทุกคนมีหมอประจำตัว 3 คน”
วันนี้ (18 ธ.ค. 63) เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อมอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม กิจกรรม Kick Off มอบของขวัญปีใหม่ “ คนไทยทุกคนมีหมอประจำตัว 3 คน”

โดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เพื่อยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ ตติยภูมิ ให้เป็นจุดเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสำคัญเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน คือการขับเคลื่อนกิจกรรม พชอ. การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และการพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.ติดดาว ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับ 5 ดาว ครอบคลุมทุกสถานบริการ เพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีขับเคลื่อนนโยบายสำคัญคือ การที่ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ ให้คนไทยได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้าน ลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และเป็นการต่อยอดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รักษาทุกโรค ทุกที่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยระหว่างกัน ไร้รอยต่อส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแล ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939