เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมบุคลากร รร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ร.ร.โมเดลต้นแบบ จชต.พร้อมผลักดันให้สถานศึกษาเปิดภาคเรียน แบบ On site เร็วที่สุด

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมบุคลากร รร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ร.ร.โมเดลต้นแบบ จชต.พร้อมผลักดันให้สถานศึกษาเปิดภาคเรียน แบบ On site เร็วที่สุด

วันที่ 17 พฤจิกายน 2564 ที่ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สร้างขวัญกำลังใจ แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีน และเปิดภาคเรียน (on site) โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า การเดินทางมาวันนี้เป็นการมาให้กำลังใจ ในท่ามกลางการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งโรงเรียนอัตตัรฯ เป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียน และบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาของนักเรียน ที่มีความหลากหลาย รวมถึงด้านอื่นๆ นับว่า เป็นต้นแบบที่อยู่ในมิติทางศาสนา ที่สอดแทรกความรู้สมัยใหม่ๆ สามารถสร้างคนดี สร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ แต่ขณะนี้ เกิดสภาวะของโรคระบาด ทำให้โรงเรียนในหลายพื้นที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่ด้วยปัจจัยและข้อจำกัดด้านความพร้อมของครอบครัวไม่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับบุตรหลานได้ ทำให้เยาวชนขาดโอกาส และไม่ได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิ ดังนั้นขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันทำให้บุคลากร และนักเรียน ในสถานศึกษาได้รับวัคซีน เกินร้อยละ 80 รวมถึง สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และประชาชนที่มีความเชื่อทางศาสนาให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต่อคนรอบข้าง และสังคม ทั้งนี้ทุกภาคส่วนพร้อม ที่จะผลักดันให้สถานศึกษาเปิดภาคเรียนแบบ On site ตามข้อกำหนดของศบค.เร็วที่สุด
สำหรับโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ ขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,894 คน ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสนับสนุน 342 คน ส่วนของการเตรียมความพร้อมเปิดการเรียน On Site

ทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้ดำเนินการตามประกาศ ของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนด โดยโรงเรียนได้ประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ผ่านระดับสีเขียว และนักเรียน มีประสงค์รับวัคซีน จำนวน 3,684 คน คิดเป็นร้อยละ 94.61 ไม่ประสงค์ 210 คน คิดเป็นร้อยละ 5.39 เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 3,189 คน รวมถึงครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 99.41 ไม่ประสงค์รับการฉีดวัดซีน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58 เนื่องจากมีโรคประจำตัว อีกทั้งโรงเรียนได้จัดทำคู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม แนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือ กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
นอกจากนี้ภายหลังจากการพบปะเลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหน้ากากผ้า ที่วัดอุณภูมิ เจลล้างมือ ชุดตรวจ ATK และแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และนำไปแจกจ่าย ในห้วงเปิดภาคเรียนต่อไป
อย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีโรงเรียนสังกัดสช. 843 แห่ง มีเด็กนักเรียนที่อายุเข้าเกณฑ์รับวัคซีน 34,557 ราย เข็มที่ 1 ฉีดไปแล้ว 23,994 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.43 เข็มที่ 2 ฉีดไปแล้ว 14,990 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.38 และครู บุคลากรการศึกษา สังกัด สช.จังหวัดนราธิวาสมีจำนวน 5,566 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 4,820 คิดเป็นร้อยละ 86.60