องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลยี่งอ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลยี่งอ

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่พร้อมติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 12 นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์อดุลย์ เร็งมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ได้ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ปรับระบบบริการแบบ New Normal รองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 บริเวณพื้นที่ชายแดน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดการคัดกรองเชิงรุก มีการจัดตั้ง Local Quarantine และติดตามต่อเนื่องด้วยโปรแกรม Y-Tract รวมถึงยังได้รับมอบหุ่นยนต์ HAPY Bot เป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยลดการสัมผัสผู้ป่วย ช่วยลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ต่อโรคโควิด 19 สั่งการควบคุมหุ่นยนต์ผ่านแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือการสแกนคิวอาร์โคดด้วยระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทำหน้าที่รับส่งยาหรือครุภัณฑ์ จากอาคารผู้ป่วยนอกถึงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นอกจากนี้ โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ยังเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ Smart Hospital โดยพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก OPD ด้วยระบบการนัดคิวออนไลน์ การใช้บัตรประชาชนแทนบัตรโรงพยาบาลในการมารับบริการ ติดตั้งจอแสดงลำดับคิวและเรียกผู้รับบริการ เพิ่มระบบ AI มาใช้บริการ เช่น KIOS ห้องบัตรที่ใช้ระบบจดจำใบหน้า KIOS ชำระเงินทำหน้าที่แทนพนักงานการเงินในการออกใบเสร็จและรับชำระค่าบริการ ทำให้ลดระยะเวลารอคอยการให้บริการจากเดิมเหลือเพียง 21 นาที สำหรับการให้บริการผู้ป่วยใน IPD ใช้ระบบ Digital Chart แทนการบันทึกด้วยกระดาษ ติดตามผล LAB X-Ray และสั่งการรักษาโดย IPAD รวมทั้งการทำงานแบ็กออฟฟิศ เช่น การเข้าทำงานและการขออนุมัติต่างๆ ที่ใช้สมาร์ทโฟนแทนกระดาษ นอกจากนี้ ยังเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ Green & Clean Hospital

มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบการดำเนินงานครัวโรงพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล

แต่ถึงอย่างไรก็ตามองคมนตรี ยังได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค รวมทั้งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาปรับใช้ในการบริการประชาชนได้สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งในภาคใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับพระราชทานรถโมบายเคลื่อนที่สำหรับออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และบริการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ทั้งทันตกรรม คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และได้รับพระราชทานเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาเนลไร้สาย ที่มีความแม่นยำ ส่งผลให้วินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพิ่มการเข้าถึงผู้รับบริการทั้งในและนอกโรงพยาบาลได้อย่างประสิทธิภาพ ประมวลผลด้วย AI เชื่อมต่อระบบ Smart hospital

ในโอกาสเดียวกันนี้ องคมนตรียังได้ปลูกต้นไม้ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก และรับมอบศาลาพักญาติให้กับโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร้อมทั้งได้เป็นประธานเปิดลานนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน และได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจและเปิดตาผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกและมอบของที่ระลึกจำนวน 20 ราย ในครั้งนี้ด้วย