ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการอนามัยเจริญพันธ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการอนามัยเจริญพันธ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโสตทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยมี นายมนัส ถึกสุวรรณ อาจารย์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอนามัยเจริญพันธ์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วย นายพัทธพล สมศรี นักเรียน ม.5 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชุมชน อย.น้อย จากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้จัดนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จํานวน 80 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส) และวิทยากรจากโรงพยาบาลคลองใหญ่ โดยมี นส.จุฑามาศ ยอดพรหม เจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลคลองใหญ่ เป็นวิทยากรการอบรมและจัดกิจกรรม เนื่องจากนักเรียนซึ่งเป็นวัยรุ่นที่มีสิ่งล่อตาล่อใจเป็นอย่างมาก ในแต่ละปีจะมีเด็กและเยาวชนออกเรียนกลางคัน เนื่องจากปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปัญหาเพศสัมพันธ์ชู้สาว นักเรียน นักเรียนยังเป็นวัยที่พ่อแม่ผู้ปกครองและครู คาดหวังให้ทําหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน พ่อแม่ไม่คุยกับลูกเรื่องเพศ เพราะอายและเชื่อว่าเป็นการชี้โพรงให้กระรอก ทําให้มีปัญหาเรื่องหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับเพศ วัยรุ่นจึงจึงไม่กล้าปรึกษา ไม่กล้าเล่า กลัวถูกตําหนิ จึงหันไปอินเตอร์เน็ตและแลกเปลี่ยนความเห็นกันเอง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด จึงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพภาวะทางเพศขึ้น เป็น 2 โครงการ ในวันที่ 17 และ วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ซึ่งโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ เพศสัมพันธ์ปลอดภัยสําหรับวัยรุ่น ซึ่งทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม การแก้ปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการขับเคลื่อนงานโดยเด็กและเยาวชน แกนนําวัยรุ่นเป็นคําตอบ ไม่มีใครเข้าใจวัยรุ่นได้เท่าไรกับวัยรุ่น โรงเรียนมีแกนนําวัยรุ่นที่จะขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาวะทางเพศและเพศสัมพันธ์ปลอดภัยจะเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งแกนนําเยาวชนในโรงเรียนก็มีความสามารถและการมีที่ปรึกษาในการทํางานเรื่องสุขภาวะทางเพศและเพศสัมพันธ์ปลอดภัยช่วยสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ให้วัยรุ่นได้มีความตระหนัก มีความรู้และทักษะสามารถเป็นแกนนําวัยรุ่นมีความเข้มแข็งสามารถทํากิจกรรมสร้างสรรค์สุขภาวะทางเพศต่อเนื่อง และติดตามผลสัมพันธ์ได้ก่อเกิดความสุขและการเห็นคุณค่าในตนเองสร้างภูมิคุ้มกันให้สุขภาวะทางเพศปลอดภัย ทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จึงเล็งเห็นความสําคัญและปัญหาดังกล่าว โรงเรียนจะเน้นผลสําฤทธิ์ทางการศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ การดําเนินการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและเพศสัมพันธ์ปลอดภัยสําหรับนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจึงมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดังนั้นจึงได้จัดทําโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและเพศสัมพันธ์ปลอดภัยสําหรับวัยรุ่นขึ้น โดนเน้นที่การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างความรู้ ความตระหนักให้นัดเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาวะทางเพศและเพศสัมพันธ์ปลอดภัย และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้สื่อสร้างสรรค์ สื่อปลอดภัย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ค่านิยม และสิ่งที่สําคัญคือการมีคุณค่าในตนเองซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องสุขภาวะที่ถูกต้องและเพศสัมพันธ์ปลอดภัย ตลอดจนมีสุขภาวะทางเพศที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีของนักเรียนต่อไป..

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก