นครนายก พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาศํกยภาพพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด/พระ อสว.)จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 2 ปี 2563

นครนายก พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาศํกยภาพพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด/พระ อสว.)จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 2 ปี 2563

ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระคุณเจ้าพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด/พระ อสว.)จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 2 ปี 2563 พร้อมมีพระคุณเจ้าพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ พร้อมพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 110 รูป เข้ารับมอบเกียรติบัตรได้ผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก

ด้วยสถาบันพระพุทธศาสนาอยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน คนไทยนับถือศาสนาพุทธ พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา จากสภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ทั่วประเทศ พบว่าพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไขมันในเลือดสูง,ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน,ไตรวายเรื้อรัง,ข้อเข่าเสื่อม,และโรคอ้วนโดยมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค หากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้พระสงฆ์อาพาธเพิ่มมากขึ้น ทำให้รัฐบาลและมหาเถรสมาคม เล็งเห็นความสำคัญ จึแงกำหนดให้มีการขับเคลื่อนงานพระสงฆ์อย่างป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผ่านธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ 2560 คือการสร้างพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.)ให้มีความรอบรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ให้การดูแลแนะนำพระสงฆ์ภายในวัดและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสุขภาพในชุมชนได้อีกด้วย

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก