ยโสธร” คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด”

ยโสธร” คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด”

ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอกุดชุม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธรเป็นประธานคณะกรรมการ การคัดเลือกดังกล่าว นาย สุริยันต์ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ สตรีมีส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรม

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและกลุ่มให้มีความก้าวหน้า สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้พร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการคัดเลือกครั้งนี้มี 3 ประเภท คือการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นสำนักงานกองทุน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมที่เข้ารับการคัดเลือกคือกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ”โคกดอกฝ้าย” บ้านโคกสวาท ม 10 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 35 คน

//พลากร แก้วขวัญข้าผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน