นครนายก -โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

นครนายก -โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่วัดช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิด”โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก”ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยมี นายบรรพต รัตนเกตุ นายอำเภอบ้านนา กล่าวรายงาน พร้อมมี พ.อ.อภิชาติ มีธัญญากร รอง ผอ.รมน.จ.นครนายก นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ ปลัดจังหวัด นางจิตตินันท์ เชาวรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบ้านนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมพิธี

โครงการ ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนชาวตำบลบ้านนา และจัดหน่วยบริการของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ จำนวน 50 หน่วยงาน มาร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนของตำบลบ้านนา เพื่ออำนวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ซึ่งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ยังได้มอบรถเข็นนั่งธรรมดา และรถนั่งไฟฟ้า สำหรับผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกมาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายส่วนราชการและหลายหน่วยงาน ที่มาร่วมออกบูธให้บริการประชาชน อีกทั้งเปิดเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับปัญหา เพื่อร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้ประชาชนมีทุกข์น้อยลง มีสุขมากขึ้น อีกทั้งให้เกิดการพัฒนาความก้าวหน้าของตำบลในพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก
084-9090415