คณะทำงานป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดเชียงรายหารือการจัดการปัญหาพิษสุนัขบ้าให้เป็นพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

คณะทำงานป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดเชียงรายหารือการจัดการปัญหาพิษสุนัขบ้าให้เป็นพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะทำงานป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดเชียงราย เมื่อบ่ายวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หลังพบว่ามีโรคพิษสุนัขบ้าระบาดที่บ้านป่าเหมือดสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จึงต้องเข้าฉีดยาให้สำหรับผู้สัมผัสจำนวน 14 ราย จึงได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ มีการตรวจพบในสัตว์ แต่ไม่พบในคน จึงไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีการพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 จึงต้องมีการบูณาการการทำงานร่วมกันจากหลายหน่วยงานเพื่อควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไป ด้วยมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดำเนินการในพื้นที่ ด้วยการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ค้นหาผู้สัมผัสโรค ให้วัคซีนแก่สุนับขในพื้นที่ครบทุกตัว พร้อมการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ด้วยการให้ความรู้วิธีการสังเกต กักสุนัข

ในที่ประชุม ได้กำหนดประเด็นสาเหตุของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า โดยพบว่า พื้นที่เกิดโรคในพื้นที่ชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมกำหนดมาตรการด้านการป้องกัน โดยให้ อปท.และ อสม.ประชาสัมพันธ์การสังเกตสุนัขแปลกถิ่นที่ไร้เจ้าของ แล้วกักตัว ก่อนนำไปให้วัคซีน ให้เร่งสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียนทุกวัยให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสุนัขจรจัด หากถูกกัดใด้ดำเนินการ ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ แล้วประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงในการค้นหาผู้สัมผัสกับสุนัขจรจัด พร้อมเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง หากผู้ถูกกัดเสียชีวิตต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 24 ชั่วโมง

หลังจากนั้น ได้รับทราบยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ที่ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน กิจกรรมนำสื่อมวลชนร่วมรณรงค์ป้องกันและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และกิจกรรมประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดนของจังหวัดเชียงราย

🍇🌽🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
18/03/63