สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

เวลา 09.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเขียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมลงพื้นที่และตรวจติดตามและต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ชาเชียงราย ที่ บริษัท ใบชาโชคเจริญ จำกัด อำเภอแม่ฟ้าหลวง

เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมลงพื้นที่และตรวจติดตามและต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ชาเชียงราย ที่ บริษัท จตุพล ชาไทย จำกัด อำเภอแม่ฟ้าหลวง

เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะทำงานป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ถนนพหลโยธินสายเก่า ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 14.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมลงพื้นที่และตรวจติดตามและต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ชาเชียงราย ที่ ใบชาเดโชธำรง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

เวลา 19.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เชิญเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ที่วัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

🕖 ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

👨‍🦲 เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
🍍🍎🍇🍋🍓🍒🎯🌏⛰