สนพ.ปราจีนฯ สุดปัง ดันแรงงานคุณภาพตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ สนพ.ปราจีนบุ รี ดันแรงงานคุณภาพ จัดสัมมนาภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและอธิบดีกรมพัฒฯ

สนพ.ปราจีนฯ สุดปัง ดันแรงงานคุณภาพตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ
สนพ.ปราจีนบุ รี ดันแรงงานคุณภาพ จัดสัมมนาภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและอธิบดีกรมพัฒฯ ณ เดอะ เวโรน่า บูทีค โฮเทล ทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 180 คน

………………….วันที่15ธันวาคม2563 เวลา13.30 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายรณรงค์ นครจินดา) เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดโครงการฯว่า ในจังหวัดปราจีนบุรีมีกำลังแรงงานเป็นจำนวนมาก การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดผลกำไรในระยะยาวแก่สถานประกอบกิจการ เนื่องจากคนหรือกำลังแรงงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการ โดยมีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (สนพ.ปราจีนบุรี) เป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยขับเคลื่อน ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ การดำเนินตาม พ.ร.บ. สถานประกอบกิจการจะมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีร้อยละร้อยจากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงเงินอุดหนุนกรณีต่างๆจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และยังได้รับการส่งเสริมจาก สนพ.ปราจีนบุรี ในด้านการฝึกอบรมบุคลากรและกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน อีกด้วย
ด้านนางสาววนิดา เงินรูปงาม ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี กล่าวต่อไปว่า ในจังหวัดปราจีนบุรีมีสถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. จำนวน 180 แห่ง และในปีที่ผ่านมามีกำลังแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือกว่า 80,000 คน พร้อมได้มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ที่ดำเนินการตาม พ.ร.บ. กว่า 7 แสนบาท สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับ รวมทั้งการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังแรงงาน นอกจากนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีนโยบายลดสัดส่วนการพัฒนากำลังแรงงาน ในปี พ.ศ.2563 จากเดิมร้อยละ 50 เหลือร้อยละ 10 ของลูกจ้างทั้งหมด และสามารถยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อให้ความเห็นชอบภายใน 120 วัน นับแต่เสร็จสิ้นการฝึก ซึ่งจากเดิมภายใน 60 วัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564

การบรรยายให้ความรู้ ในวันนี้ จะทำให้สถานประกอบกิจการได้ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้กำลังแรงงานได้รับการพัฒนา นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการมีกำไรมากขึ้น ส่งผลต่อกำลังแรงงาน สังคมและประเทศชาติต่อไป ผู้ว่ากล่าวทิ้งท้าย
ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ต.กบินทร์อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร 0 3729 0380 ถึง 1 ต่อ 116 หรือ 117 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี