จ.ราชบุรี/พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ สหกรณ์การเกษตรดอนตะโกจังหวัดราชบุรีและสินค้าปลอดภัยราชบุรี จำกัดและบริษัท เก้าดีเจริญ เฟอร์ดีไลเซอร์ จำกัด

จ.ราชบุรี/พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ สหกรณ์การเกษตรดอนตะโกจังหวัดราชบุรีและสินค้าปลอดภัยราชบุรี จำกัดและบริษัท เก้าดีเจริญ เฟอร์ดีไลเซอร์ จำกัด

เมื่อวันที่16ธันว่าคม2562นายประกอบ วงศ์มณีรุ่งรองผู้าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายเอกชัย กลิ่นสุคนธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรดอนตะโก พืช และสินค้าปลอดภัย ราชบุรี จำกัดกล่าวว่าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและสหกรณ์การเกษตรดอนตะโก พืช และสินค้าปลอดภัยจะมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชาโดยใช้พันธุ์ทั้งจากในและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาสภาพแวดล้อมและระบบการปลูกที่เหมาะสม เพื่อให้ได้พืชกัญชง และกัญชา ที่มีสัดส่วนสารสำคัญเหมาะสมสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ รวมถึงการวิจัยทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จที่ได้จากการพัฒนาร่วมกันนี้ เพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สำเร็จเพื่อใช้กับผู้ป่วย สหกรณ์ดอนตะโก และบริษัท เก้าดีเจริญ จะมีบทบาทในการสนับสนุนบุคลากรงบประมาณตามตกลงกับมหาวิทยาลัย สำหรับการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชา การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ ทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดในการดำเนินงานในภายหลัง และต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ กรรมสิทธิ์ในงาน สิทธิและผลประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดจากการทำโครงการ งานวิจัย การฝึกอบรม การให้บริการทางวิชาการอันเกิดขึ้นตามความร่วมมือนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สหกรณ์ดอนตะโก และ/หรือ บริษัท เก้าดีเจริญ โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนการดำเนินโครงการ

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน