อบจ.มุกดาหารเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่น

อบจ.มุกดาหารเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่น

มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ดูแลทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ได้จัดโครงการเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นการดำเนินการโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการด้านการศึกษา ได้แก่ กิจกรรมจัดนิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมเข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กนักเรียน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารได้แสดงศักยภาพทางการศึกษา โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการศึกษาของท้องถิ่นตนเองให้ประชาชนได้ทราบ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนของท้องถิ่นได้แสดงความรู้ ความสามารถ เกิดการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กนักเรียน โดยจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการให้แก่เด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย 3-4 ปี ระดับอนุบาล 5-6 ปี และระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้น ป.1-3 และ ป.4-6 ตลอดจนให้บุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา และมีเครือข่ายการจัดการศึกษาของท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177