มุกดาหารลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่

มุกดาหารลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 ที่บริเวณแปลงนา นายโพน วาปี บ้านป่งเป้า ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำส่วนราชการพี่น้องประชาชน จิตอาสา ร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมงานวันรณรงค์การลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงใหญ่ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้สืบสานประเพณีอันดีงาม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกิดความรักสามัคคีในชุมชน พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต

นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการรวมกันผลิต รวมกันจำหน่าย สามารถลดต้นทุนการผลิตผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งพื้นที่บ้านป่งเป้า ตำบลโพนทราย เป็นพื้นที่หนึ่งในเป้าหมายการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นอกเหนือจากนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาของเราแล้วประเทศไทยเรายังมีประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ได้แก่ประเพณีการ ลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวนา ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ทำให้ชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกิดความรักสามัคคีในชุมชน และสามารถลดต้นทุนการผลิตด้านค่าแรงงานได้อีกทางหนึ่ง จึงเป็นการดีอย่างยิ่งที่พี่น้องเกษตรกรควรจะอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป
โอกาสนี้ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยได้นำรถผลิตน้ำดื่มมาร่วมให้บริการแก่ผู้ที่มาร่วมงานลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้ด้วย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177