จ.สตูล บูรณาการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้นักเรียน ยกระดับฝีมือก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

จ.สตูล บูรณาการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้นักเรียน ยกระดับฝีมือก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประชุมบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ให้มีทักษะด้านอาชีพ ยกระดับฝีมือ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ๓ ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยที่ประชุมได้รับทราบที่มาของโครงการฯ และร่วมหารือขั้นตอน วิธีการ และปฏิทินการดำเนินการของโครงการดังกล่าว

สำหรับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อในพื้นที่จังหวัดสตูล ได้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้การเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ”แรงงานมีฝีมือ”ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดสตูล โดย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานจัดหางาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เป็นต้น