มอบวุฒิบัตรฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
มอบวุฒิบัตรฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น
“พัฒนาคุณภาพชีวิตในการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ”โดยทางนายนิรันดร์ สายมัน ปลัดอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทำการแทนนายอำเภอแม่อาย ได้มาเป็นประธานมอบมอบวุฒิบัตรฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ได้เข้ามารับการเรียนรู้เป็นหมู่คณะในโรงเรียนต้นหมื้ออาวุโสทยาลัย ที่ได้เข้ามารับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร ได้เข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้ความสามารถและร่วมแก้ปัญหาร่วมกันในการครองตนอยู่ในกลุ่มผู้อาวุโส โดยทางนายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงบประมาณช่วยส่งเสริมกับผู้สูงอายุ และได้เปิดเรียนและอบรมผู้สูงอายุในช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 ถึงเดือน กรกฏาคม 2562 เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีผู้อาวุโสเข้าร่วมโครงการจำนวน 115 คน จบหลักสูตรจำนวน 91 คน ซึ่งมาจากหมู่บ้าน12 หมู่บ้าน ในตำบลสันต้นหมื้อ ซึ่งมีนายประเสริฐ จันทะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดหลักสูตรต่างๆให้ผู้มีอายุได้เรียนรู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองการดูแลคุ้มครองตัวเองและพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้ของโลกาภิวัฒน์ เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคม และเสริมสร้างการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน เตรียมพร้อมตัวเองให้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคตอย่างมีความสุข เป็นอีกกิจกรรมในช่วงของโลกของผู้สูงวัยที่จะต้องเตรียมพร้อมให้กับตัวเองและเพื่อนที่มีความแก่ตัวลงพร้อมที่จะเสริมสร้างตัวเองต่อไปในสังคม มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้อย่างมีเกียรติและสร้างความสุขให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างมากในวันนี้ เขาเหล่านี้พร้อมที่จะเข้าสังคมคนอาวุโสแล้ว ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีที่ได้ช่วยยึดอายุให้กับคนแก่คนชราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างสีสรรให้กับคนแก่ที่อยู่แต่ในบ้านได้ออกมาพบปะกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างดีเยี่ยม