ร้อยเอ็ด… อำเภอโพธิ์ชัยชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อำเภอโพธิ์ชัย..นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานโครงการการจัดงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2563

ร้อยเอ็ด…

อำเภอโพธิ์ชัยชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อำเภอโพธิ์ชัย..นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานโครงการการจัดงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2563

วันที่(17กรกฎาคม 2563)เวลา09.30น.นายอชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ประธานการจัดพัฒนาตลาดสินค้าเกษร ประจำปี 2563 ณ บริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย
โดยมีผจ.ท.คนึง พูลพิพิธ กล่าวรายงานในนามของคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน
พัฒนาตลาดสินค้เกษตร และพี่น้องชาวเกษตรกร อำเภอโพธิ์ชัย ขอขอบพระคุณท่าน
นายอำเภอโพธิ์ชัยเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานพัฒนา
ตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายอำเภอโพธิ์ชัยได้กล่าว ในวันนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19ได้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตามมาตรการของทางราชการ ส่งผลให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพด้ขาย การผลิตสินค้าทางเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกอบธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งการรับจ้างทั่วไปที่เกี่ยวเนื่องกันได้รับผลกระทบในวงกว้าง ไม่สามารถขายสินค้และบริการได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้ แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้กับประชาชน สามารถดำรงชีวิตได้อย่าง
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังคงต้องปรับตัวในการดำเนิน
ชีวิต และประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อำเภอโพธิ์ชัย ได้รับนโยบายจากกรมการปกครอง ให้ดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้นการตลาดในพื้นที่

เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดหรือมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้เกษตรที่ผลิตตามระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และกำหนดให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเอง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจำหน่ายอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ให้สินค้ามีคุณลักษณะและปริมาณสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย
ส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิถีดำเนินการ
ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เกษตรกร ในการผลิตสินค้เกษตรที่ดี และทำให้
เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้
การจัดงานครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากเทศบาลตำบล
ชัยวารี ที่สนับสนุนพื้นที่การจัดงาน
บัดนี้ ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วท่านนายอำเภอโพธิ์ชัย ได้กล่าวเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้เกษตร อำเภอโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563และเยี่ยมชม เลือกซื้อสินค้าเกษตรกร ตามลำดับต่อไปเป็นทึ่เรียบร้อย …

__________
คณิต ไชยจันทร์, บพิตรจำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม:อัพเดทข่าว_รายงาน