จังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วย พอ.สว.ครั้งที่10ที่บ้านหัวนายางอำเภอจังหารเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาลประกันโรคผู้อยู่ถิ่นกันดาร/P TV/nuk-komgich/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วย พอ.สว.ครั้งที่10ที่บ้านหัวนายางอำเภอจังหารเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาลประกันโรคผู้อยู่ถิ่นกันดาร

/P TV/nuk-komgich/0817082129-รายงาน

เมื่อวันนี้ 17 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหัวนางามวิทยา บ้านหัวนายาง หมู่ 5 ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ครั้งที่ 10 ปี 2563 พร้อมด้วยคณะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ โดยการดำเนินงานของ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร นายทองพูน แฝงภักดี นายกอบต.ยางใหญ่ ร้อยตรีดำรง อินอุ่นโชติ ผอ.โรงเรียนบ้านหัวนางามวิทยา ส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร พอ.สว. อาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชน


เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ประกอบกับจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับ พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมพุทธศักราช 2554 ในลำดับที่ 53 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคมโดย ได้รับความร่วมมือ จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมในโครงการ แพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 10 ในวันนี้


ข้อมูลด้านสาธารณสุข ตำบลยางใหญ่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่ ดูแล 10 หมู่บ้าน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 คน อาสาสมัครสาธารณสุข อสม.จำนวน 130 คน เมื่อเกิดมีอาการเจ็บป่วย ประชาชนจะเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ถ้าเกินศักยภาพพอจะส่งต่อโรงพยาบาลจังหารและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตามลำดับ


การจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สวในวันนี้ประกอบด้วยการบริการ 6 กิจกรรม อาทิ 1 การตรวจรักษาแผนปัจจุบัน 2 การตรวจรักษาทางทันตกรรม 3 การตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ผู้ให้บริการประกอบด้วยสมาชิกพอ.สว.ที่เป็นแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุข จากเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจังหารและจากอำเภอต่างๆในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
/คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ