ผบ.ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ จัดกำลังพลเร่งร่วมมือกับ ทางหลวงชนบทเชียงราย ผู้นำชุมชน สำรวจเส้นทางถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเพื่อปรับปรุง….

ผบ.ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ จัดกำลังพลเร่งร่วมมือกับ ทางหลวงชนบทเชียงราย ผู้นำชุมชน สำรวจเส้นทางถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเพื่อปรับปรุง….

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกำลังจากหมู่รักษาความสงบประจำพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท, เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก ร่วมทำการสำรวจเส้นทางระหว่างบ้านปางอ้อย หมู่ที่ 9 ถึง บ้านปางอาณาเขต หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร เพื่อเตรียมนำข้อมูลเข้าร่วมประชุมหารือในการสร้างและปรับปรุงถนนระหว่างหมู่บ้าน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปางเมี่ยงแม่พริก ตำบลแม่พริก บ้านปางกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในชุมชนให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัย อำนวยความสะวดกในการสัญจและคมนาคมขนส่ง รวมถึงสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป