พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เปิดเผยว่า โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ประจำปี 2562

พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เปิดเผยว่า โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ประจำปี 2562

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 พัฒนาระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) ในการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ประจำปี พ.ศ. 2562

พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เปิดเผยว่า กองทัพบกมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้สำหรับทหารกองเกินที่เห็นว่าตนเองมีความไม่พร้อม, มีโรคประจำตัว, สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามที่กฎหมายกำหนด ต้องเข้ารับการตรวจโรคอย่างละเอียด โดยคณะแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคเฉพาะทาง สามารถขอรับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ได้ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป เป็นประจำทุกปี ณ โรงพยาบาลทหารสังกัดกองทัพบก 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการลดภาระงานแก่คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ในการวินิจฉัยโรคของบุคคลจำพวกที่ 4 (คนที่ร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร)
ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 ได้คิดค้นนวัตกรรมระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) เปลี่ยนจากการตรวจสอบใบรับรองแพทย์แบบดั้งเดิม คือใช้บุคคลตรวจสอบเป็นรายๆ ไป (Manual) เป็นระบบ (System) ตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็ว ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ จนส่งผลให้โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านหลักการประจำปี 2560 จากกองทัพบก และได้ขยายผลนำมาใช้ในการตรวจเลือกฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 ทั่วประเทศ จากจำนวนผู้ที่เข้ามารับการตรวจเลือกฯ ที่นำใบรับรองแพทย์ที่ระบุโรคที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (บุคคลจำพวกที่ 4) ทั้งสิ้น 3,939 ราย ล่าสุด งานวิจัยดังกล่าวยังผ่านเกณฑ์การประเมิน “ระดับดี” รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ เป็นเกียรติแก่กองทัพภาคที่ 3 ด้วย