นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

Update ข่าวด่วน!!! ร้อยเอ็ด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฮลิคอปเตอร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์ข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 17 เมษายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด โดยเฮลิคอปเตอร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์ข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าราคาข้าวเพิ่มขึ้นแต่ทางอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ยังคงสามารถตรึงราคาไว้ได้ ข้าวที่สหกรณ์แห่งนี้ยังไม่ขึ้นราคา แต่ในท้องตลาดขณะนี้กำลังขึ้นราคา แต่ถ้าใช้ระบบสหกรณ์ใช้วิธีการกระจายข้าวไปทุกสหกรณ์ ทำให้ราคาข้าวยังไม่ขึ้น ความสมบูรณ์แบบของสหกรณ์แห่งนี้มีความสมบูรณ์แบบมากตั้งแต่การคัดข้าว การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ตลอดจนการผลิต ซึ่งจะได้ข้าวที่คุณภาพเป็นที่ยอมรับสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก ทั้งสิ้น 9,002 คน ครอบคลุมพื้นที่ 13 ตำบล ดำเนินธุรกิจในการให้บริการแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในด้านการให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตร จัดหาวัสดุการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคมาให้บริการแก่สมาชิก การรวบรวมและแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก จากการดำเนินงานที่ผ่านมา

สหกรณ์ได้นำเอานโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ใช้การตลาดนำการผลิต การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลในการทำการเกษตร การผลิตข้าวแบบครบวงจร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุน ให้สมาชิกลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มสามารถช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป.

_______
คมกฤช พวงศรีเคน ข้อมูลภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานข่าว