พช.ราชบุรี อัญเชิญพระพุทธรูปปางประทานพร “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ขึ้นประดิษฐาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี อัญเชิญพระพุทธรูปปางประทานพร “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ขึ้นประดิษฐาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.09 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำ จนท.พัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด อัญเชิญ “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ขึ้นประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี พร้อมนี้ได้ให้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลตนเองและครอบครัว รวมถึงการปฏิบัติภารกิจต่างๆของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีด้วย
“พระพุทธพัฒนปชานาถ” เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ลักษณะทำห้อยพระหัตถ์เบื้องขวา หันฝ่าพระหัตถ์ไปข้างหน้าเป็นเครื่องหมาย แต่ส่วนองค์พระพุทธรูปนั้นทำท่ายืน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่มีการออกแบบให้งดงามวิจิตร จากการออกแบบของคุณสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) โดยมีการสร้างองค์พระจำนวน 2 ขนาด คือ 1) ขนาดสูง 75 นิ้ว จำนวน 13 องค์ เพื่อประจำกรมการพัฒนาชุมชน 1 องค์ ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง และ 2) ขนาดสูง 32 นิ้ว สำหรับบูชาบนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ รวม 955 องค์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ในการนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้สำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งยังความเป็นสิริมงคลมาสู่ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชนทุกคนได้มีกำลังใจในการทุ่มเททำงานอย่างอดทน และเสียสละเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพี่น้องประชาชน ให้มากยิ่งขึ้นสืบไป
การทำพิธีฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน