สืบสารศาสตร์พระราชา ต่อยอดพัฒนาแผ่นดิน ” ผบ.ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ เปิดค่ายเม็งรายมหาราช นำนักเรียน รร.เทศบาลบ้านเด่นห้า…เชียงราย เยี่ยมชม สวนกำกึ๊ดรอง ฟาร์มแพะ โครงการทหารพันธุ์ดี

“ สืบสารศาสตร์พระราชา ต่อยอดพัฒนาแผ่นดิน ” ผบ.ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ เปิดค่ายเม็งรายมหาราช นำนักเรียน รร.เทศบาลบ้านเด่นห้า…เชียงราย เยี่ยมชม สวนกำกึ๊ดรอง ฟาร์มแพะ โครงการทหารพันธุ์ดี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านเด่นห้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นำคณะครูและเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 700 คน เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในค่ายเม็งรายมหาราช โอกาสนี้ พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้นำคณะครูและนักเรียนทำความเคารพและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ และกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ
จากนั้น คณะครูและเด็กนักเรียนได้เยี่ยมชมสวนกำกึ๊ดรอง, ฟาร์มแพะ, แปลงนาสาธิต, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 905 และโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ลานผู้กล้าหน้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สำหรับ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) หลักสำคัญคือ การทำการเกษตรแบบองค์รวม เน้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้เพราะแนวทางเกษตรอินทรีย์อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการทำการผลิตให้มีความสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ การทำเกษตรจึงไม่ใช่การพยายามเอาชนะธรรมชาติ หรือการพยายามดัดแปลงธรรมชาติเพื่อการเพาะปลูก แต่เป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติและปรับระบบการทำเกษตรให้เข้ากับวิถีแห่งธรรมชาติ โดยการประยุกต์ปรับใช้กลไกนิเวศธรรมชาติ โดยมีการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ต้นแบบจำนวน 6 พื้นที่ ดังนี้
1. พื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. พื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. พื้นที่ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4. พื้นที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
5. พื้นที่ กองพลทหารม้าที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
6. พื้นที่ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้แล้ว หน่วยทหารทุกหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ได้น้อมนำและจัดทำโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) เพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนและประชาชนในภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ได้แก่
1. มณฑลทหารบกที่ 37 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารหรือตำรวจ จากกองทัพไทย ประจำปี 2560
2. กองพลทหารม้าที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารหรือตำรวจ จากกองทัพไทย ประจำปี 2562

ด้าน พันโท ทรงสิทธ์ รอดสการ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ทางกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการและพัฒนาโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษา และนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อไป ตลอดจนยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และมั่นคง ทั้งนี้ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) เป็นโครงการ ที่สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปลูกไม้ผลยืนต้น นอกจากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ร่มเงาแล้ว ยังสามารถให้ผล ผลิตนำมารับประทาน เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี