ทหารแนวหน้า อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด งานขาวดำ ป้องกันโรคติดเชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19)

ทหารแนวหน้า อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด งานขาวดำ ป้องกันโรคติดเชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19)

วันนี้(15 กรกฎาคม2563) เวลา18. 00 น.ทหารแนวหน้า อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ม.16 บ้านโนนเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตรวจคัดกรอง สแกน วัดอุณหภูมิแขกผู้มาร่วมงาน ขาว-ดำ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายของนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อติตามสถานการณ์และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)
ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคโควิด 19 (COVID-19) และติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ของจังหวัด สถานการณ์โรคโควิด 19
1. มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
2. มาตรการการบำบัดรักษา
3. มาตรการสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน
4. มาตรการเยียวยาและฟื้นฟู
5. มาตรการควบคุมราคาสินค้าและป้องกันการกักตุนสินค้า
6. มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย
7. มาตรการบริหารจัดการ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำและสั่งการในที่ประชุม ดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในต่างประเทศ ยังคงน่าเป็นห่วง ประกอบกับมีบุคคลได้รับการยกเว้น พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ในขณะที่มาพำนักในสถานที่ ซึ่งไม่ใช่สถานที่ของรัฐจัดให้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า จะมีการแพร่เชื้อต่อไปหรือไม่ จึงยังคงเข้มงวดการปฏิบัติ “การ์ดอย่าตก” ในทุกกรณี

2. ให้สำนักงานขนส่งจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ กวดขัน ตักเตือน ให้เจ้าของรถนักเรียน และนักเรียน สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา ที่อยู่บนรถโดยสาร และให้ศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำชับให้ครู ได้เน้นย้ำกับนักเรียนให้พึงปฏิบัติ ในการป้องกันตนเองอยู่เสมอ อย่าประมาท “การ์ดอย่าตก”
3. จากการที่จังหวัดได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ เรื่อง แพลตฟอร์มไทยชนะ พบว่าผู้ประกอบการยังไม่ดำเนินการครบถ้วน 100% ของให้ ศปก.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ศปก.อำเภอ และ ศปก.ตำบล เร่งรัดการปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว
4. ผู้ประกอบการร้านอาหาร บริเวณพื้นที่ตำบลเหนือเมือง ขาดการดูแลความสะอาดหน้าร้านประกอบการของตน ในพื้นที่สาธารณะ พบก้นบุหรี่และกองดินขอบทาง และฟุตบาท เป็นจำนวนมาก ขอให้ ศปก.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และ ศปก.ตำบลเหนือเมือง ไปจัดระเบียบทางเท้า และให้ผู้ประกอบการ รับผิดชอบพื้นที่สาธารณะหน้าร้านของตน ให้สะอาดอยู่เสมอด้วย
5. หากมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดระยองและคอนโด ที่พบมีชาวต่างชาติ ติดเชื้อโควิด-19 ให้ทีมงานสาธารณสุขทำการตรวจหาเชื้อและเฝ้าระวัง ตามมาตรการป้องกันโรคทุกราย ขณะนี้อสม.ยังปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนอยู่ขณะนี้””อสม.เพิ่มรายจ่าย” อสม.เพิ่มรายได้”อสมร่างกายแข็งแรง” อสม.ร่างกายแข็งแรง”สู้สู้” รักษาการ์ดได้ดี เพื่อประชาชน สุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 101 Smart City

___________
ศรีไพร ทูลธรรม:สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด