จ.แม่ฮ่องสอน จัดเสวนาพัฒนาองค์ความรู้งานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง เพื่อยกระดับสู่สากล ภายใต้โครงการงานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🛑จ.แม่ฮ่องสอน จัดเสวนาพัฒนาองค์ความรู้งานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง เพื่อยกระดับสู่สากล ภายใต้โครงการงานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

======
🔻🔻🔻🔻
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “การเสวนาพัฒนาองค์ความรู้งานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง เพื่อยกระดับสู่สากล” ภายใต้โครงการงานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเสวนาว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีอัตลักษณ์อันทรงคุณค่า และเสน่ห์ที่โดดเด่นเอื้อต่อยกระดับการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ เพื่อเป็นการทบทวนองค์ความรู้งานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และจัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือ 2 ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ประเพณีไทยไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ

สำหรับประเด็นเสวนาในวันนี้ คือ การจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ตามประเพณีดั้งเดิม จำนวนวันการจัดงานประเพณีอยส่างลอง (ให้ยึดถือวันไหนเป็นวันที่ 1 ของงานประเพณีปอยส่างลอง) สิ่งที่ไม่เหมาะสมและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในงานปอยส่างลอง ขบวนส่างลอง ตามประเพณีดั้งเดิม ขาดขบวนใดขบวนหนึ่งได้หรือไม่ อาทิ ม้าเจ้าเมิง สามารถนำประเพณีปอยส่างลอง เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้หรือไม่ (จัดประเพณีปอยส่างลองนอกห้วงเวลา) สามารถนำนกกิ่งกะหร่า – โต มาแสดงในงานประเพณีปอยส่างลองได้หรือไม่ และการพัฒนาต่อยอดงานเทศกาลประเพณีปอยส่างลอง เพื่อยกระดับสู่ระดับชาติ และนานาชาติ