คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลาลงพื้นที่สอดส่องติดตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลาลงพื้นที่สอดส่องติดตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

ยะลา – คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลาลงพื้นที่สอดส่องติดตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 และโครงการอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยะลา
วันนี้(16 มิ.ย.65) นายรอมือลี มัสกอตอ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางสาวนภพร เกษรพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ นายดนัย บาเหมสะอิ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา ลงพื้นที่สอดส่องติดตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสอดส่องโครงการงานติดตั้งแสงสว่าง (ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหิน – เบตง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา แขวงทางหลวงยะลา และตัวแทนบริษัท อาร์ เอ อาร์ ร่วมต้อนรับพร้อมชี้แจงผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ
นายรอมือลี มัสกอตอ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตามที่นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 ได้มอบแนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กำหนดแนวทางการสอดส่องงผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล หากพบว่า มีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต ก็จะแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ต่อไป
สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระยะที่ 2 เป็นงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้เริ่มสัญญา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 วงเงินค่าก่อสร้างรวม 48,895,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้ 1.งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร Sky Walk พร้อมประติมากรรม 2.งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องน้ำ (เดิม) 3.งานก่อสร้างลานจอดรถ 4.งานก่อสร้างอาคารจุดพักคอย 5.งานก่อสร้างระบบประปา 6.งานระบบรักษาความปลอดภัยของอาคาร Sky walk 7.งานก่อสร้างระบบป้องกันดินพังทลาย และ8.งานก่อสร้างทางเท้า ส่วนในระยะที่ 3 ของโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะเชิดลาด ใช้วงเงินการก่อสร้าง 9,500, 000 บาท

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786