ปราจีนบุรี สาธุบวชอีก6 วัดบ้านนาไผ่รสไม่มีเงิน วัดบวชให้ฟรี!!

ปราจีนบุรี สาธุบวชอีก6
วัดบ้านนาไผ่รสไม่มีเงิน
วัดบวชให้ฟรี!!

วันนี้16มิย.62 ที่วัดบ้าน
นาไผ่รส ม.3 ต.ย่านรี
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี จัดพิธีอุปสมบทนาคที่อยากบวชไม่มีเงินบวชวัดบวชให้ฟรีอีกชุด6รูป
หลังจากที่เมื่อต้นเดือน
บวชให้ชุดแรก5รูป เดิม
ทีพระอธิการประดิษฐ์
ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัด
มีเจตนาที่จะช่วยเหลือ
ญาติโยมโดยการขึ้น
ป้ายติดประกาศภายใน
วัดไว้ว่า “งานศพค่าบำรุงวัดตามกำลังศรัท
ธา

ศพยากจนไร้ญาติ
ทางวัดเผาให้ฟรี อยาก
บวชไม่มีเงินทางวัดบวช
ให้ฟรี”ตามที่ได้เสนอ
ข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้
และมีคนที่ตั้งใจจะบวช
มาแจ้งความจำนงค์ชุด
แรก5รูปหลายจังหวัด
ทางวัดทำประวัติและบวชให้ตามความประ
สงค์ วันนี้จัดบวชพระ
ให้อีกชุด6รูปโดยปลง
ผมนาคเมื่อเช้าและทำ
ขวัญนาคในช่วงสาย
ที่วัดบ้านนาไผ่รส จาก
นั้นแห่นาคไปอุปสมบท
ที่วัดสิกขวัฒนาราม
(บ้านซ่ง)ต.ย่านรี พระ
อธิการประดิษฐ์กล่าว
ว่าตั้งแต่เสนอข่าวออก
ไปเมื่อ2เดือนที่ผ่านมา
มีผู้แจ้งความประสงค์
มาขอบวชครั้งนี้ทั้งหมด
11คน มาจากหลายจัง
หวัด เมื่อมีจิตศรัทธาอัน
แรงกล้าทางวัดก็ยินดีที่
จะบวชให้ตามความตั้ง
ใจ นาคที่บวชวันนี้ ได้แก่นาคนพดล วันวงศ์ษา อายุ 42 ปี อยู่
13/1ม.3ต.ย่านรี
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี นาคสมคิด
อินเบิด อายุ37ปี อยู่ที่
61/1 ม.3 ต.ย่านรี
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี นาค
สังเวียน บุญประสิทธิ์
อายุ22 ปี อยู่ที่72 ม.3
ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี นาคนุชา
สายเสือ อายุ 37ปี อยู่
ที่ 94 ม.3 ต.โป่งแดง
อ.เมือง จ.ตาก นาค
ธีรยุทธ ปานวิลัย อายุ
24 ปี อยู่ที่164/7 ม.6
ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง
จ.อยุธยา นาคประชา
จารุวัฒนากร อายุ55 ปี
อยู่ที่318/251 ม.8 ต.
บางด้วน อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ ทั้งนี้นาค
ประชาอินเบิด นาค นุชา สายเสือ กล่าวว่า
ตั้งใจว่าจะบวชแต่ก็ยัง
ไม่มีเงินพอที่จะบวชได้
ได้แต่คิด พอทราบข่าว
ว่าที่วัดนี้บวชให้แก่คนที่
อยากบวชแต่ไม่มีเงินบวชให้จึงโทร.ติดต่อมา
สอบถามเจ้าอาวาส เมื่อ
พร้อมแล้วจึงเดินทางมา
ขอให้ท่านบวชให้ และ
ท่านก็จะบวชให้ได้รู้สึกดีใจมาก นับว่าเป็นบุญ
มากหลังจากบวชแล้ว
จะตั้งใจปฎิยัติธรรมสืบ
ต่อไปที่วัดแห่งนี้เงียบ
สงบและน่าอยู่มาก…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์/รายงาน…