โครงการ ห้วยใหญ่ ไม่ทิ้งกัน.

โครงการ ห้วยใหญ่ ไม่ทิ้งกัน.
วันพฤหัสบดีที่16 เมษายน 2563 นายสมชาย สอนใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้มอบหมายให้นางบุษกร แย้มแตง (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม) ลงพื้นที่ เพื่อนำสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบล ได้พยายามสื่อให้ทุกท่านได้รับ ทราบในความเดือดร้อน ขอพี่น้องในพื้นที่ห้วยใหญ่ ของเรา นั่น นี่แค่ส่วนหนึ่ง ของลมหายใจ ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) เรายังรอให้ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ห้วยใหญ่ ไม่ทิ้งกัน เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ ที่ลำบากจริงๆ ท่านใดสนใจ ที่จะร่วมบริจาค เครื่องอุปโภคและบริโภค ติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์