อำเภอเมืองร้อยเอ็ด.. อสม.ตำบลโนนรัง ปฎิบัติการเข้ม!!!ลุย มาตรการเคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19 “ค้นให้พบจบใน 14 วัน”

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด..
อสม.ตำบลโนนรัง ปฎิบัติการเข้ม!!!ลุย มาตรการเคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19 “ค้นให้พบจบใน 14 วัน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่(16 เม.ย.2563) เวลา09.00 น.
ครอบครัวคุณสมานชัย บุญขันธ์ ได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ให้ รพ.สต.บ้านโนนรัง พร้อมออกแจกถุงยังชีพผู้กักตัวมาจากต่างจังหวัดบ้านโนนรังหมู่ 2และหมู่ที่ 7 ตามวัตถุประสงค์ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบชุดธารน้ำใจสู้ภัย วิกฤตโควิด-19
อสม.ในพื้นที่ตำบลโนนรังทั้ง9 หมู่บ้านคุมเข้ม พร้อมผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล เริ่มต้นที่ตัวเราอยู่บ้านเริ่มเคาะประตูบ้านแจ้งข่าวและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid- 19 ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง COVID-19 ระดับตำบล แจ้งข่าวและให้ความรู้และนำประชาชนพี่น้อง ในเขตรับผิดชอบ แต่ละครัวเรือนได้บอก ให้ กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ออกกำลังกายปฎิบัติการเข้ม!!!ลุย มาตรการเคาะประตูบ้าน ยืนห่างกันด้วย1-2เมตรตลอดเวลา ตามแนวทาง Social Distancing ลั่น-ต้านโควิด-19((COVID-19))

ในครั้งนี้ร่วมบูรณาการ สกัดกั้นตั้งด่านคัดกรอง บุคคลภายนอกที่เข้าในพื้นที่ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมแจกเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยพร้อมประชาสัมพันธ์บอกเล่าเก้าสิบ รณรงค์ให้ อยู่บ้าน ห้ามออกจากพื้นที่ในเวลาที่จำกัด พร้อมบูรณาการร่วมกับ ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล โดยคำสั่งของ หัวหน้าควบคุมดูแลต้นสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง โดยการสนับสนุนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
และ คัดกรอง แสดงสัญลักษณ์สำหรับครัวเรือนที่ได้รับการคัดกรอง #กลุ่มปกติมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังป้องกันตนเอง#กลุ่มเสี่ยง มีไข้ ไอ คัดจมูก จามเจ็บคอ ผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด- 19 แต่ยังไม่มีอาการสังเกตอาการที่บ้านอย่างน้อย 14 วันพร้อมทั้งอธิบายแนวทางส่งต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน และเยี่ยมติดตามและรายงานผลอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ตามคำสั่ง ติดตามการดำเนินงาน อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19ในชุมชน “ค้นให้พบจบใน 14 วัน” ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ประชุมมีมติจำแนก อสม.ที่ปฏิบัติงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อสม.ที่ติดตามกลุ่มเสี่ยง (Home Quarantine) และปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองของชุมชน มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในชุมชน กลุ่มที่ 2 อสม. เคาะประตูบ้านคันหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่ 3 อสม.กลุ่มสนับสนุน เช่นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวฯลฯ และกลุ่มที่4 อสม. ที่ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโควิด-19ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือจากท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
สำรวจและบันทึกข้อมูล จำแนก อสม. ตามกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ลงใน www.thaiphc.net ฐานข้อมูล
“รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน”

#ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน#ตำบลโนนรัง#

#########
ภาพ/ข่าว::ศรีไพร ทูลธรรม
::สื่อประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานจากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด101 smart city