ผอ.ศรชล จังหวัดพังงา มอบนโยบายให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในภารกิจของ ศรชล.จังหวัดพังงา

ผอ.ศรชล จังหวัดพังงา มอบนโยบายให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในภารกิจของ ศรชล.จังหวัดพังงา

วันนี้(15 ธ.ค.63) ที่ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมหน่วยงานต่างๆที่ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงา หรือ ศรชล.จังหวัดพังงา เพื่อให้นโยบายแก่หน่วยงานที่ ศรชล.จังหวัดพังงา ได้บูรณาการการทำงานร่วม พร้อมกับรับทราบในอำนาจ หน้าที่ ภารกิจ และทิศทางขององค์กร ศรชล.ภาค 3 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงาได้ให้นโยบายว่า การปฏิบัติภารกิจของ ศรชล.จังหวัดพังงานั้น 1.ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมายและเรียบร้อยในโอกาสแรก 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานหลักใน ศรชล.จังหวัดพังงา ภายในกรอบของ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562

3. ติดตามสถานการณ์ทางทะเลและวิเคราะห์แนวโน้มของภัยคุกคามทั้ง 9 ด้าน และ 4.สร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล
ซึ่งภายหลังจากที่ให้นโยบายแล้วที่ประชุมจึงได้ทำการพิจารณาแผนปฏิบัติงานของ ศรชล.จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2564
ทั้งนี้ ศรชล.จังหวัดพังงา ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงาน เพื่อปกป้องและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดพังงา ถือว่าเป็นพื้นที่หลักที่สำคัญของฝั่งทะเลอันดามัน มีทั้งการท่องเที่ยวและการทำประมง ทั้งฝั่งทะเลอ่าวพังงาและฝั่งทะเลตะวันตกของจังหวัดพังงา สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยวและส่งออกสัตว์น้ำ ทั้งยังมีป่าชายเลนตามพื้นที่ต่างๆและทรัพยากรอื่นๆ อีกมากมาย จึงต้องมีการปกป้อง รักษาผลประโยชน์ทางทะเล รวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากทะเลอย่างสมดุล เพื่อให้มีความยั่งยืนในการใช้ทะเลไปจนถึงลูกหลานในอนาคต