ตอบโจทย์ตลาดแรงงานปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ม.รำไพฯ แนะแนวเชิงรุก โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จ.จันทบุรี

ตอบโจทย์ตลาดแรงงานปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ม.รำไพฯ แนะแนวเชิงรุก โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จ.จันทบุรี

อาจารย์ดนัย โชติแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับกองบริการการศึกษา มรภ.รำไพพรรณี ออกแนะแนวเชิงรุก ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี โดยเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ด้านคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี กล่าวว่า กลยุทธ์การแนะแนวการศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 จุดเด่น คือการเรียนจบภายใน 3 ปีครึ่ง ซึ่งมีโอกาสในการทำงานได้เร็วขึ้น ตอบโจทย์การแข่งขันในตลาดแรงในปัจจุบัน

ทั้งนี้หลักสูตรการเรียนคณะนิเทศศาสตร์ ในปัจจุบัน ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามา ทั้งด้านสื่อสารมวลชน ด้านการตลาด ด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่ง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชาของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สามารถตอบโจทย์ด้านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปได้

/สุปราณี แก้วหุง/จันทบุรี