พ่อเมืองปราจีนบบุรี เดินสายมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น

พ่อเมืองปราจีนบบุรี เดินสายมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น

วันนี้(15 ก.ย.63) เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านสร้าง

โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญ ในการเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล ต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การเสนอหนังสือต้องให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง การจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การแต่งกายชุดปกติขาวให้มีความสุภาพเหมาะสม
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน ร่องความกดอากาศอยู่ในระยะพาดผ่านภาคกลางทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมขังในพื้นที่หลายแห่ง

เจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นที่พึ่งในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนได่อย่างทันท่วงที มีการรายงานสถานการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น เพื่อดำเนินการแก้ไขเยียวยา สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติภัยทางถนน และสาธารณภัย ต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการป้องกันตนเองไม่กระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง ส่วนด้านสาธารณสุข เมื่อฝนชุกสิ่งที่ตามมาคือไข้เลือดออกซึ่งจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดหรือให้เกิดไข้เลือดออกน้อยที่สุด

/////ภาพ/ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี