ปราจีนบุรี : นายอำเภอบ้านสร้าง ประมงจังหวัด ผู้นำท้องที่ ร่วมบูรณาการให้ความรู้การใช้โปรแกรม APD แก่ผู้เลี้ยงกุ้งทะเล

ปราจีนบุรี : นายอำเภอบ้านสร้าง ประมงจังหวัด ผู้นำท้องที่ ร่วมบูรณาการให้ความรู้การใช้โปรแกรม APD แก่ผู้เลี้ยงกุ้งทะเล

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น ณศาลาประชาคม วัดนิคมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง นายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง นายบุญส่ง วงษ์กำภู กำนันตำบลบางปลาร้า นางสาวสมรักษ์ อาจหาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบางปลาร้า ร่วมบูรณาการให้ความรู้ การใช้โปรแกรมประยุกต์ การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Purchasing Document : APD)

ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล มากกว่า 100 คน โดยมี วิทยากรจาก สมาคมกุ้งทะเลตะวันออกไทย คือนางสาวฐปนีย์ หลาวทอง โปรแกรมประยุกต์ APD นี้ จัดทำโดย กรมประมง เพื่อทดแทนระบบการซื้อขายสัตว์น้ำแบบเดิม มุ่งหมายใช้สำหรับสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งทะเล โดยเกษตรกร ผู้ใช้โปรแกรมนี้จะต้องมีการ จดแจ้งการเลี้ยงกุ้งทะเล ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศ เขตเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมาก่อน จากนั้นจะต้องยื่นคำขอ รหัส OTP เพื่อเข้าใช้โปรแกรมต่อไป ข้อดีของโปรแกรมนี้ คือ เกษตรกรสามารถดำเนินการออกหนังสือกำกับ การซื้อขายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง ภาครัฐ สามารถทราบข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบัน รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ อย่างมีความถูกต้อง แม่นยำ

///////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225 ปราจีนบุรี