จันทบุรี-คณะกรรมการผู้ก่อตั้ง มูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรีกำหนดแล้วเสร็จปี 2565

จันทบุรี-คณะกรรมการผู้ก่อตั้ง มูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรีกำหนดแล้วเสร็จปี 2565

นนี้ ( 15 ก.ย.62 ) นายสนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง มูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ได้นำคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน / พลเรือเอก ธนาธร ขจิตสุวรรณ นางพจนา กิจกาญจน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติร. ๙ พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณบ้านเสม็ดงาม จันทบุรีเนื้อที่ประมาณ 518 ไร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินถึง 2 ครั้ง ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าตามลำดับ คาดแล้วเสร็จประมาณปี 2565 โดย สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงามจะเป็นแหล่งรวบรวม จัดแสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโลก และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เป็นสถาบันแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ จากพรรณไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสมและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ( Sustainable Development Goals, SDGs ) รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ นี้ นับเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของโลก และจักเป็นที่รวบรวมของ นักวิจัยและผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการศึกษาวิจัย อบรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของป่า ไม้และระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการผู้ก่อตั้ง มูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติได้ฝากให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี และประชาชนได้ร่วมกันเติมเต็ม ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก