ปราจีนบุรีปั่นลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน

ปราจีนบุรีปั่นลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน
เมื่อเวลา 07.00 น. (15 กันยายน 2562) ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปราจีนบุรี ปั่นลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน” (Prachinburi Car Free Day 62) และการจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนจังหวัดปราจีนบุรี

เนื่องด้วยในวันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวัน Car Free Day ซึ่งทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดใช้รถส่วนบุคคล มาใช้รถขนส่งมวลชนหรือรถจักรยาน เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ลดปัญหาการจราจร และส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน โดยส่วนมากจะจัดเป็นกิจกรรมปั่นจักรยาน และเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงพลังงาน จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้กับประชาชน ผ่านการจัดกิจกรรม และการเผยแพร่ผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานขึ้น ระยะทาง 30 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 โดยร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพปราจีนบุรี
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน ซึ่งทำให้เป็นการลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้ยานพาหนะจำนวน 500 คัน ในระยะทาง 30 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ต้องใช้น้ำมันจำนวน 750 ลิตร คิดเป็นเงิน 20,790 บาท หรือเดินทางด้วยรถยนต์ต้องใช้น้ำมันจำนวน 1,500 ลิตร คิดเป็นเงิน 41,580 บาท