เทศบาลเมืองสัตหีบ สอนระงับอัคคีภัยแก่ชุมชนหน่วยงานราชการและสถานประกอบการ

เทศบาลเมืองสัตหีบ สอนระงับอัคคีภัยแก่ชุมชนหน่วยงานราชการและสถานประกอบการ

**** วันที่ 14 ส.ค.62 ที่โรงแรมซีพาราไดซ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ ประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน โดยมีการฝึกปฎิบัติจริง ดับไฟจริงอีกด้วย
****นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า ปัจจุบันได้เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ต่างๆ บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัย สถานประกอบการหรือสถานที่ราชการ ซึ่งแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงานของรัฐเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น ทำให้เพลิงเกิดการลุกลามขยายเป็นวงกว้าง สร้างความเสียหายเป็นจำนนมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีจำนวนไม่เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถเข้าระงับเหตุหรือช่วยเหลือได้ทันท่วงที
******ทางเทศบาลเมืองสัตหีบ จึงได้มีโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงมีทักษะในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมและให้ความสำคัญด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น อีกทั้งเพื่อลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก