ร้อยเอ็ดพิธีเปิดโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 /ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท. สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129

ร้อยเอ็ดพิธีเปิดโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น. เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ เเละคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ พร้อมด้วย นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ ผู้แทนส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์ คณะวิทยากร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม

ด้วยคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ 6 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติรัฐศาสตร์กับองค์กรภายนอก 3) เพื่อบริการวิชาการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 4) เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรในด้านความรู้ทางวิชาการ 5) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการเรียนรู้ในทางวิชาการแก่นักศึกษาและ 6) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะนิติรัฐศาสตร์

/ชมรมสิ่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด
0817082129-