สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์จันทบุรี แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ส่วนราชการกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและกระชับสัมพันธไมตรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์จันทบุรี แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ส่วนราชการกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและกระชับสัมพันธไมตรี

ค่ำวันนี้ ( 15 มี.ค.64 )ที่ โรงแรมนิวส์แทรเวิลลอร์จ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัด กิจกรรมสานสัมพันธ์จันทบุรี แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ส่วนราชการกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน กระชับสัมพันธไมตรีโดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น สรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบข้อเสนอแนะ

ประเด็นคำถามที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นสู่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวปราศรัยแนวทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ภายใต้ 5 เป้าหมาย คือ ปัญหาต้องร่วมแก้ เศรษฐกิจต้องร่วมหนุน เกษตรกรรมต้องปรับปรุง แหล่งน้ำต้นทุนต้องเพียงพอ พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยการทำงานจังหวัดแบบบูรณาการมีภาพเอกชนขับเคลื่อน ราชการช่วยหนุน ประชาชนร่วมมือทำ เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหามีเป้าหมายสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก