กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการ/ผู้นำชุมชนในระดับตำบลเพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามปรับปรุง จัดทำแผนรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการ/ผู้นำชุมชนในระดับตำบลเพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามปรับปรุง จัดทำแผนรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคง

พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันตรี หญิง ดวงพร ปงปัญญะยืน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย บูรณาการประสานงานร่วมกับ สาวัตรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน /อสม.ในการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการ/ผู้นำชุมชนในระดับตำบลเพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามปรับปรุง/จัดทำแผนรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคง ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการบูรณาการจัดทำแผนป้องกันภัยร่วมกันและสร้างระบบการแจ้งเตือนภัยคุกคามภายในตำบล จำนวน 5 ภัยคุกคาม ประกอบด้วย 1.ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 2.ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 3.ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 4.ด้านบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 5.ด้านการพิทักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม