เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 ประชุมการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2562-2565

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 ประชุมการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2562-2565

พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2562-2565 รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือตัวชี้วัดภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ฯ

และแผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี พลตรี สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน