ดร.กัลยาณี”นายกฯท่องเที่ยวศรีสะเกษมอบวุฒิบัตรนวดไทยให้ชาวภูมิซรอลเตรียมรับนักท่องเที่ยวในกีฬาแห่งชาติ

ดร.กัลยาณี”นายกฯท่องเที่ยวศรีสะเกษมอบวุฒิบัตรนวดไทยให้ชาวภูมิซรอลเตรียมรับนักท่องเที่ยวในกีฬาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษและกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง โดยมีนางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นางสาวณภัค จักรางกูรวโรดม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการเข้ารับมอบวุฒิบัตรฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 20 คน และมีนายวิรัติ ประชุมพันธ์ เป็นวิทยากรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ซึ่งโครงการฝึกอบรมนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565 ระยะเวลาการฝึก 150 ชั่วโมง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไป

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการโฮมสเตย์บ้านภูมิซรอล อำเภอกันทรลักษ์ และผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพด้านนวดไทย และสามารถนำวิชาที่เรียนมาไปทดลองนวดให้คนในหมู่บ้านได้ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่นำความรู้เรื่องนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และบริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพ ได้มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษได้ สร้างงานสร้างอาชีพให้แรงงานนอกระบบด้านการท่องเที่ยวในสาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ ขอฝากว่าหากมีผู้มาชักชวนให้ไปทำงานต่างประเทศ ควรปรึกษากรมการจัดหางานก่อน จะได้ไม่ถูกหลอก และขอให้รักษามาตรฐานการมีจรรยาบรรณในอาชีพ หากมีเวลาก็ให้พัฒนาศักยภาพโดยหาประสบการณ์เพิ่มเติมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพให้ดียิ่งๆขี้นเพื่อเลี้ยงตนและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ