ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ให้การต้อนรับและร่วมปฎิบัติภารกิจ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับชมวีดีทัศน์สรุปความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จากนั้น ร่วมรับฟังการบรรยายเพิ่มเติมการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในด้านการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนหล่อเลี้ยงคลองแม่ข่า โดย สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ , การจัดการน้ำเสีย, การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองแม่ข่าและคลองสาขา โดย เทศบาลนครเชียงใหม่ และการขุดลอกคลองแม่ข่า โดย สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต่อมา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้มอบแนวทางการปฏิบัติและนโยบายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 และศูนย์บริการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจิตอาสา ตามที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำหนดแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อบรรเทาช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนรวม เพื่อแก้ไขและพัฒนาคลองแม่ข่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในช่วงบ่ายจะได้ลงพื้นที่ติดตามการผันน้ำจากลำน้ำแม่สาเข้าคลองแม่ข่า การบำบัดน้ำเสีย การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ร่องกระแจะ และตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาคลองแม่ข่าในพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้เน้นย้ำให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่ ร่วมกันตั้งใจการทำงานให้สำเร็จ รวมถึงการช่วยกันดูแลรักษาคลองแม่ข่าให้เป็นกิจกรรมหลักของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพื่อคืนวิถีวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณภาพจาก : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่