ร้อยเอ็ดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ผู้มีสิทธิ์จำนวนกว่า1.7แสนคนที150 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริสุทธิ์และยุติธรรมออกมาใช้สิทธิ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เสียไม่เกินร้อยละ 3เลือกตั้ง16มิยเวลา08.00-15.00น. /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ร้อยเอ็ดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ผู้มีสิทธิ์จำนวนกว่า1.7แสนคนที150 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริสุทธิ์และยุติธรรมออกมาใช้สิทธิ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เสียไม่เกินร้อยละ 3เลือกตั้ง16มิยเวลา08.00-15.00น.

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-


ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร ทั่วประเทศ 20 ตำแหน่ง/ชสอท.:MOITC:สมนึก-ประธาน/0817082129

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด,นางสาวนันทิยา หล้าโบราณ พนักงานอาวุโสรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะเกษตรกร จาก 13 อำเภอ เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริสุทธิ์และยุติธรรมตลอดจนเกษตรกรมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 บาทเสียไม่เกินร้อยละ 3

นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามพรบ. 2562 โดยจะมีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้แทนเกษตรกรได้จำนวน 7 คน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรจำนวน 32 คน จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวน 171,743 คน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 150 หน่วย ร้อยเอ็ดมีผู้สมัครรับเลือกตั้งปู้แทนเกษตรกร 3 คน คือ หมายเลข 13 นางประพัคสรณ์ นิวาสวงษ์,หมายเลข 20 นายประจักร บุญกาพิมพ์ กลุ่มเลี้ยงไก่สภาเกษตรกรฯ,หมายเลข 30 นางสินีนาฏ วารีรัตน์ กลุ่มสมาพันธ์เกษตรโพนทอง

ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์ โดยให้ประธานและเลขานุการกลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มาร่วมรับฟังการชี้แจงและประชาสัมพันธุ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อนำไปขยายผลประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00 นถึง 15:00 นและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด คือมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3

โดยการประชาสัมพันธ์ วันนี้ จำนวน 2 จุดจุดที่ 1 ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เวลา 10:00 นถึง 12:00 นเป้าหมายจำนวน 500 คนเป็นสมาชิกจากอำเภอ 13 อำเภอ,จุดที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ เวลา 14:00 นถึง 16:00 นเป้าหมายจำนวน 300 คน เป็นสมาชิกจากอำเภอ 7 อำเภอ

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ. ศ. 2542 มาตรา 1 2 และกำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานโดยมีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนเกษตรกรจำนวน 20 คนเป็นกรรมการ จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้แทนเกษตรกรได้ 7 คน

ซึ่งผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการฟื้นฟูอาชีพในภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับ ขอให้การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริสุทธิ์และยุติธรรม

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดไว้คือมีผู้มาใช้ เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3

นางสาวนันทิยา หล้าโบราณ พนักงานอาวุโสรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-มีเกษตรกรได้ผ่อนชำระหนี้กับกองทุนฟื้นฟูครบตามสัญญาเช่าซื้อเรียบร้อยแล้วจึงขอมอบคืนหลักประกันให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจำนวน 8 ราย

ได้แก่นางอมรรัตน์ โพธิ์ศรีขาม,นางสาวอ่อนแตง สีทอง,นางสาวต่วน ผลศรีลา,นางถวิล หาสนาม,นายจันโท ประกอบสาย,นายพงษ์เจริญ สันพินิจ,นายประยงค์ สวาทดีและนายบุญเลี้ยง มะหิวรรณ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ปฏิบัติไปตามเงื่อนไข ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ. ศ. 2542
โดยเกษตรกรและผ่อนชำระหนี้กองทุนฟื้นฟูเป็นรายปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อปีได้ทั้งหมด จึงมอบคืนหลักประกันผ่านประธานในครึ้งนี้ด้วย.-

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธานฯ/0817082129-