นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมาเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Friday ) บริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิต ใหม่ประจำปี 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณสถานที่วัดโพธิ์ทอง ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และแปลงสาธิต การผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 9:30 น นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมาเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Friday ) บริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิต ใหม่ประจำปี 2562 และ วันรณรงค์ การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

โดยมีนาย เสรี หอมเกษร นายอำเภอเมือง กล่าว ต้อนรับ และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดงาน ในครั้งนี้ ว่า เป็นการทำตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อถ่ายทอดความรู้และบริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้ได้รับความรู้ เข้าใจถึงปัจจัยการผลิตและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้าทางการเกษตร มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยร่วมจัดการผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรโดยมีการจัดสถานีการถ่ายทอดความรู้จำนวน 5 สถานีซึ่งประกอบไปด้วย 1 สถานีเรียนรู้เรื่องดินและปุ๋ย 2 สถานีเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช 3 สถานีเรียนรู้มาตรฐานสินค้าการเกษตร 4 สถานีเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต สถานีเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ และนอกจากนั้นยังได้นำเสนอองค์ความรู้และบริการทางการเกษตร จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาคีและภาคเอกชน ซึ่งมีเกษตรกรจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ และบริการ ทางการเกษตรในครั้งนี้ประมาณ 200 คน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินชม สินค้าทางการเกษตร ที่เกษตรกรได้นำมาเปิดบูธขาย และมีการมอบ เกียรติบัตร ให้กับบุคคลต่างๆ